EXPO
ZICE

SITUS


Citát: „Navrhováním utvářím sám sebe.“
designer: Petr Šebela

Prezentuje výrobce situs

Majitel - Milan Husička
Každým dnem se mi vybavuje zásadní chvíle mého mládí, mého života. Při rozhodování, Na jakou školu půjdu, jsem tvrdošíjně říkal, že jedině na dřevárnu. Trochu absurdním, Ale o to více silným důvodem pro toto rozhodnutí byla vůně dřeva. Typická nasládlá vůně, která nám připomíná stálost, jistotu a nadčasovost. Tento zásadní a silný moment utvořil mé já, můj život, moji budoucnost. Na tuto chvíli vzpomínám vždy, když předávám dřevěné židle a stoly našim zákazníkům. Ta vůně je stále stejná jako před lety...


+420 777 134 341


„I shape myself by designing.“
designer Petr Šebela

Presents manufacturer situs

Owner - Milan Husička

Every day i recall the crucial moments of my youth, my life. When making the decision on which school i would attend, i obstinately said that the only one for me was woodworking. A bit absurd, but an even stronger reason behind this decision was the scent of wood. The typical, sweet scent that reminds us of stability, security and timelessness. This fundamental and strong moment formed me, my life, my future. I always recall this moment when i hand over wooden chairs and tables to customers. That scent is still the same as it was years ago...

Situs

info@situs.cz      |      +420 777 134 341      |      www.situs.cz
Spojte se také s námi, ať Vás
společně ukážeme celému světu!